KTM 690 SMC R

Marke Type Preis/Tag Preis/Wochenende Freie km Preis/km
KTM Super-Moto 100,-  EUR / 250 km /